Uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA  U PROMETU NEKRETNINAMA

 
        I. OPĆE ODREDBE
 
Članak 1.
 
Općim uvjetima poslovanja u prometu nekretninama posrednika (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se načela  i pravila ponašanja između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja sa posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju.   Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenim između posrednika i nalogodavca.
Tim načelima i pravilima ponašanja u poslovanju posrednik ispunjava svoje obveze prema struci, nalogodavcima i
svojim zaposlenicima.
 
Članak 2.
 
Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju slijedeće značenje:
Posrednik u prometu nekretnina – MILLENNIUM nekretnine exlusive d.o.o. Rijeka, Ulica Alessandra Manzonia 1
Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili
ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).
Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o
sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.
Posrednička naknada je iznos koji je nalogodavac dužan isplatiti posredniku za usluge posredovanja
Cijene nekretnina iskazane su u eurima, a plative su u protuvrijednosti kuna.
 
Članak 3.
 
Ponuda se temelji na podacima zaprimljenih pismenim i usmenim putem od strane nalogodavca. Postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje.
Ponudu i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz naše pismeno odobrenje
smije prenijeti trećoj osobi.
Ako je primatelj naše ponude već upoznat sa nekretninama koje smo mu ponudili, obvezan nas je bez odgode o tome obavijestiti pisanim putem, putem elektroničke pošte (e-mail), faksom ili preporučenim pismom.
 
Članak 4.
 
U obavljanju posredničkog posla, posrednik je obavezan postupati savjesno i pošteno te u skladu s dobrim običajima graditi povjerenje, štiteći interes nalogodavca i druge strane te nastupati nepristrano u cilju realizacije posla, vodeći računa o dostojanstvu posredničkog posla.

Članak 5.
 
Radi zaštite interesa iz članka 4. ovih Pravila poslovanja sklapa se ugovor o posredovanju u pisanom obliku. Koji obavezno mora sadržavati osobito:
 
1. podatke o nalogodavcu
2. podatke o posredniku
3. podatke o vrsti i bitnom sadržaju posla za koji se posreduje
4. visinu naknade za posredovanje
 
Ugovor o posredovanju u prometu nekretninama može sadržavati i druge upute posredniku o poslu za koji posreduje (npr. rok i uvjete isplate, naknade, uvjete osiguranja isplate naknade, trajanje ugovora o zakupu ili najmu, posebne odredbe i upute o preuzimanju određenih radnji posrednika i nalogodavca i sl.)
 
        II. OBVEZE  POSREDNIKA
 
Članak 7.
 
Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito:
 
 
1. Nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredničkog posla
2. Upoznati nalogodavca s prosječnom tržnom vrijednosti nekretnine i dati mišljenje
3. Upozoriti nalogodavca na eventualne nedostatke nekretnine s kojima je upoznat
4. Obaviti kontrolu isprava potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla
5. Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke u ispravama
6. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove
7. Upoznati nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obavezama koje za njega proizlaze iz pravnog
posla glede predmetne nekretnine
8. Omogućiti pregled nekretnina
9. Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora
10. Čuvati osobne podatke nalogodavca, te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu
11. Obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate
 
Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućio nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje posla, a naročito ako je:
 
- neposredno odvela ili uputila nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine;
- organizirala susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje posla;
- nalogodavcu priopćila ime, broj telefona,telefaksa druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćila točnu lokaciju tražene nekretnine;
 
Članak 8.
 
Posrednik je dužan čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke koje sazna obavljajući poslove posredovanja, a odnose se na nalogodavca, nekretninu za koju posreduje ili su u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje ili koji sklapa na temelju posebne ovlasti.
Ako povrijedi svoju obvezu čuvanja poslovne tajne, posrednik je obvezan oštećenim osobama nadoknaditi štetu, koju su one zbog odavanja odnosno nečuvanja poslovne tajne pretrpjele.
Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi zaštite posrednik otkrije osobama s kojima nastoji nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi posrednik ispunio svoju obvezu iz ugovora o posredovanju sklopljenog s nalogodavcem.
       
        III. O
BVEZE NALOGODAVCA
 
Članak 9.
 
Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito:
  1. Obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluge posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini
  2. Dati posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora
  3. Osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledavanjem nekretnine
  4. Nakon zaključivanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravi posao, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno
  5. Ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja
  6. Obavijestiti posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio posrednika
 
Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za zaključivanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti zaključiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništava je.
Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tome nije postupio u dobroj vjeri.
 
        IV. POSREDNIČKA NAKNADA
 
Članak 10.
 
Posredniku pripada posrednička naknada u ukupnom maksimalnom iznosu od 6% (u daljnjem tekstu: naknada) sukladno važećem cjeniku  i/ili Ugovoru o posredovanju u prometu nekretninama.
Posrednik je za svoj rad obvezan naplatiti naknadu određenu ugovorom o posredovanju.
Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti, neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta koje ugovorene stranke zaključe (predugovor ili kupoprodajni ugovor), osim u slučaju da nije drukčije dogovoreno.
Na iznos naknade nije zaračunat 25% PDV.
 
Članak 11.
 
Posrednička naknada koju plaća kupac za uslugu posredovanja kod kupnje nekretnine iznosi 3%.
Navedena naknada od 3% predstavlja polovinu ukupne provizije, dok je druga polovna provizije isključivo naplativa od prodavatelja nekretnine, a sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima.
Na iznos naknade nije zaračunat 25% PDV.
 
Članak 12.
 
Ukoliko stranka sama ponudi posredniku naknadu, veću od ugovorene, posrednik smije primiti takvu nagradu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nerazmjeru s njegovim uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke.
 
Članak 13.
 
Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje nalog i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.
 
Članaka 14.
 
U slučaju posredovanja, u kojem je stranka nalogodavac sama ili preko treće osobe našla zainteresiranu osobu, posrednik može u skladu sa svojom savješću naplatiti stvarne troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja.
 
          V. UVJETI POSLOVANJA
 
Članak 15.
 
Posrednik mora raspolagati odgovarajućim poslovnim prostorom u kojem obavlja djelatnost, i mora biti dostupna u uredovnom radnom vremenu.
Posrednik je obvezan predmete evidentirati, pohraniti i čuvati spise koje joj stranke povjere.
Preporučljivo je da posrednik koristi pravnu pomoć odvjetničkog ureda, utemeljenu na ugovorenoj suradnji.
 
         VI. PRESTANAK UGOVORA
 
Članak 16.
 
Ugovor o posredovanju sklapa se na rok od 12 mjeseci i prestaje istekom roka na koji je sklopljen, osim ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovorenih strana.
Nalogodavac će priznati posredovanje i nakon isteka ugovora ukoliko je kontakt s trećom osobom ostvaren tijekom trajanja ugovora.
Ukoliko nalogodavac prije isteka ugovorenog roka jednostrano raskine ugovor, dužan je u roku od 7 (sedam) dana posredniku nadoknaditi sve troškove posredovanja koji su nastali do raskida ugovora.
Kad ugovor prestane zbog isteka vremena, ugovorene strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine.
Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.
Ako u roku 2 godine nakon prestanka važenja ugovora nalogodavac sklopi pravni posao, s osobom s kojem ga je povezao posrednik, a za koji je posrednik posredovao u vrijeme važenja ugovorom dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drugačije ugovoreno.
 
        VII. ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 17.
 
Za odnose između posrednika i agencije i ostalih osoba kojih se tiče, a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuje se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.
Za sudske sporove nadležan je sud u Rijeci, osim ako se drukčije ne dogovori.
 
 
U primjeni od 01.09.2009.
 
         VIII. CJENIK
 
Posrednik je za obavljeno posredovanje obvezan naplatiti proviziju.
 
KUPOPRODAJA
Provizija se naplaćuje u postocima od ukupno postignute kupoprodajne cijene.
Najviša ukupna provizija 6%
Najniža ukupna provizija 4%
PRODAJA
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine 1-3%, ali ne manje od 4.000 kuna
(naplaćuje se od prodavatelja)
KUPNJA
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine 1-3%, ali ne manje od 4.000 kuna
(naplaćuje se od kupca)
ZAMJENA
Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom 2-3%
 
 
PDV nije uračunat u cijenu.
 
 
ZAKUP I NAJAM
IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP                                                                                             - provizija od najmodavca i zakupoprimca
Postotak od mjesečne najamnine
Minimalno 75%
Za najam ili zakup trajanja od 1 do 5 godina 100%
Minimalno za najam ili zakup trajanja od 5 godina i više 150%
UNAJMLJIVANJE I ZAKUP                                                                                                                       - provizija od najmodavca i zakupoprimca
Postotak od mjesečne najamnine
Minimalno za najam 75%
Minimalno za zakup 100%
Za najam ili zakup trajanja od 1 do 5 godina 100%
Minimalno za najam ili zakup trajanja od 5 godina i više 150%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PDV nije uračunat u cijenu.